Badania naukowe / Media

 Zastosowanie jałowych larw muchy plujki Lucilia sericata w leczeniu chorych z zagrożoną amputacją stopą cukrzycową

Grzegorz Jarczyk, Marek Jackowski, Krzysztof Szpila, Grażyna Boszek, Sławomir Kapelaty


STRESZCZENIE PUBLIKACJI

Wstęp. Leczeniem zmian w obrębie stopy cukrzycowej z założenia zajmuje się zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą: diabetolog, podiatra, protetyk, pielęgniarka i chirurg, przy czym pielęgniarki I chirurg mogą w pracy skutecznie wykorzystać larwę muchy plujki Lucilia sericata. Celem pracy była ocena wyników leczenia po zastosowaniu jałowych larw muchy plujki Lucilia sericata u chorych ze stopą cukrzycową
zagrożonych amputacją.

Materiał i metody. U 4 chorych na cukrzycę, zagrożonych amputacją kończyny z powodu rozległego owrzodzenia stopy cukrzycowej, zastosowano leczenie larwalne. U 3 osób dodatkowo stwierdzono zaawansowaną miażdżycę kończyn dolnych. W grupie była 1 kobieta i 3 mężczyzn w wieku 56-75 lat. Czas trwania owrzodzeń przed badaniem wynosił 2-9 miesięcy. Rodzaj i stopień niewydolności naczyniowej w obrębie
kończyn dolnych oceniano na podstawie doplerowskiego badania USG oraz określając wartość wskaźnika kostka–ramię.

W ranie umieszczano larwy w liczbie ~ 10 na 1 cm2 i pozostawiano je na okres 2-3 dni.
Zewnętrzną część opatrunku zmieniano 2-3 razy dziennie. Przed leczeniem i po jego zakończeniu pobierano z rany wymaz na badanie bakteriologiczne i sporządzano dokumentację fotograficzną ran.

Wyniki. Powierzchnia ran poddanych leczeniu larwalnemu wynosiła 14-139 cm2, średnio - 47 cm2. Czerwie zaaplikowano 3-krotnie w 1 przypadku, 4-krotnie w 2 i 5-krotnie w przypadku 1 rany. Trzy owrzodzenia oczyszczono z martwiczej tkanki w 76,5%, 73,2% i 56,8%. Te dość dobre wyniki leczenia biochirurgicznego uchroniły 3 pacjentów przed zagrażającą wysoką amputacją. U jednego pacjenta rany nie oczyszczono i kończynę amputowano. Ostatecznie najlepsze wyniki leczenia osiągnięto u pacjenta nieobciążonego miażdżycą kończyn dolnych.

Wnioski. Zastosowanie jałowych larw muchy plujki Lucilia sericata w leczeniu stopy cukrzycowej prowadzi do szybkiego i skutecznego oczyszczenia owrzodzenia i stwarza szanse na uratowanie kończyny.

 

Całość publikacji  dostępna ( do pobrania w pliku " pdf " ) na stronie :    http://czasopisma.viamedica.pl/aa/article/view/9826

Kontakt

gabinet@naturwit.pl                                +48 519-790-190