Regulamin

Regulamin korzystania z usług Gabinetu Natur Wit

 

Opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618, 1634., z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, tj. z dnia 26 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 184); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)    Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny jest pod adresem www.naturwit.pl wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto;

2)    Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od pacjenta;

 

3)  Gabinet – należy przez to rozumieć Gabinet Terapii Naturalnych Natur Wit prowadzony przez Naturopatę Annę Wilk. Siedziba Gabinetu Natur Wit znajduje się w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 22/214;

4)  Pacjent – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w systemie rejestracji pacjentów i korzystająca z usług Gabinetu;

5)  Pacjent niepełnoletni, nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub/i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Gabinetu za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, wyznaczonego kuratora lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do opieki nad pacjentem;

7) Usługa – konsultacja naturoterapeutyczna, zabiegi hirudoterapii, larwoterapii, konchowania uszu obejmujące szczegółowy wywiad zdrowotny oraz udzielenie porad z zakresu medycyny naturalnej, żywienia, zleceniu i opracowywaniu odpowiednich diet terapeutycznych;

8) Usługa „on-line” – konsultacja świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  telefonicznie;

10) Umowa – umowa cywilno prawna o świadczenie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, według Cennika lub według indywidualnych ustaleń pacjenta;

11) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy;

12) Formularz wywiadu – formularz który wypełnia pracownik Gabinetu lub pacjent, zawierając dane osobowe pacjenta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli pacjent takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne.

13) Karta pacjenta – dokument przechowywany w Systemie Rejestracji Pacjentów w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, a także dodatkowo: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług Gabinetu Natur Wit, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

14) Karta rejestracyjna zgłoszenia on-line – dokument przechowywany w Systemie Rejestracji Pacjentów w formie elektronicznej zawierający podstawowe informacje na temat pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, wiek, płeć, wagę, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, a także dodatkowo: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług Gabinetu Natur Wit. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i realizacji usług on-line.

 

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa w szczególności:

1)    Zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Gabinet Natur Wit zwany w dalszej części Gabinetem;

2)   Zasady rejestrowania zgłoszeń do Gabinetu oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń, zasady diagnozowania i terapii pacjentów;

3) Zasady przechowywania dokumentacji, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania     usuwania danych osobowych pacjentów;

4)    Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje naturoterapeutyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki  oraz edukacji zdrowotnej;

5)    Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio, on-line oraz drogą teleinformatyczną.

6)    Konsultacje dokonywane przez Gabinet mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

7)    Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Gabinet nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów terapeutycznych. Pacjent przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez pracowników Gabinetu zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu terapeuty oraz na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

8)    Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez terapeutę. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez terapeutę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

9)    Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

10)Gabinet może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

1)    Zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest nieletni lub niepoczytalny;

2)    Zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Gabinetu lub osób trzecich;

3) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;

4) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.

 

11)Wszyscy pracownicy Gabinetu, bez względu na ich status zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

 

12)Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Natur Wit, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Natur Wit;

 

13)Pacjent oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

§3 Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

 

 1. Gabinet świadczy usługi w formie wizyt pacjenta w siedzibie Gabinetu, konsultacji on-line, konsultacji telefonicznej lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy i komunikatorów internetowych. Przebieg konsultacji w Gabinecie Natur Wit został opisany na stronie www.naturwit.pl w zakładce „przed wizytą”.
 2. Gabinet nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 3. Usługi świadczone przez Gabinet, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 4. Konsultacja w Gabinecie lub za pośrednictwem usługi on-line polega na zadaniu pytania przez pacjenta wraz z dokładnym opisem problemu i jeśli to możliwe załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań pacjenta oraz udzieleniu odpowiedzi przez pracownika terapeutę na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna.  Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej www.naturwit.pl. które mają za zadanie przygotować pacjenta do wizyty w ramach usług świadczonych przez Gabinet. Nie zapoznanie się przez pacjenta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia pacjenta kosztami z tym związanymi.
 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych pacjenta lub Gabinetu, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie pacjenta lub Gabinetu.
 6. Usługa on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy pracownikiem Gabinetu a pacjentem. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut pacjent nie skontaktuje się z Gabinetem, a po stronie pracownika Gabinetu zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.
 7. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji pracowników Gabinetu oraz innych treści, mających charakter techniczny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi pacjenta.
 8. Pacjent po dokonaniu stosownej zapłaty otrzymuje formularz w formie dokumentu elektronicznego z wywiadem oraz instrukcją jego szczegółowego wypełnienia. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Pacjent chcący skorzystać z usługi on-line zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu pacjent odsyła na adres e-mailowy Gabinetu ( natur.wit@gmail.com ). Na tej podstawie terapeuta opracuje indywidualną terapię Jeżeli podane przez pacjenta informacje są nie wystarczające do wykonania usługi lub usługi on-line, terapeuta może zwrócić się do pacjenta z dodatkowymi pytaniami do wywiadu lub z zaleceniem wykonania dodatkowych badań;
 9. Gabinet zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami terapeuta może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – , nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.
 10. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykonania zleconych badań Gabinet ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 11. Uzyskana za pośrednictwem usługi on-line informacja nie może stanowić dla pacjenta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone przez Gabinet mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady suplementacji, żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego. Terapeuta ma czas 7 dni roboczych na odesłanie Pacjentowi rozpisanego planu terpii. 
 12. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. +48 519-790-190 lub mailowo pod adresem: natur.wit@gmail.com. Dokonanie rezerwacji konsultacji online  wiąże się z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z Cennikiem. Brak uiszczenia opłaty za usługę co najmniej na 2 dni robocze przed terminem jej wykonania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji usługi lub/i wykonania związanych z usługą czynności.
 13. W przypadku rezerwacji terminu usługi i braku poinformowania Gabinetu o nieobecności lub chęci zmiany terminu co najmniej na 2 dni robocze przed ustalonym terminem Gabinet zastrzega sobie prawo do egzekwowania od pacjenta opłaty w wysokości 50% kwoty wizyty w związku z kosztami poniesionymi przez Gabinet w związku z przygotowaniem usługi lub konsultacji, w szczególności koszty przygotowanych materiałów, zamówionych produktów, odwołania wizyt innych pacjentów. W przypadku wcześniej opłaconych konsultacji zwrot części poniesionej przez pacjenta opłaty nastąpi na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata, a w przypadku wpłat innych niż za pośrednictwem rachunku pacjenta, na rachunek podany przez we wniosku, po złożeniu przez pacjenta wniosku o zwrot opłaty i pozytywnym jego rozpatrzeniu.
 14. Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  kontaktu telefonicznego, także sms, z zachowaniem terminu o którym mowa w pkt 19;
 15. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Gabinet pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie. Jeżeli zmiana będzie kolidowała z terminami pacjenta i wypadnie co najmniej na 24 godziny przed ustalonym wcześniej terminem, a pacjent potwierdzi, iż nie ma możliwości uczestniczenia w konsultacji lub skorzystania z usługi Gabinet zwróci całość wpłaconej opłaty. W takich przypadkach Gabinet zastrzega sobie prawo do zaoferowania pacjentowi ulgi w postaci kolejnej, jednorazowej, bezpłatnej konsultacji lub usługi na tych samych warunkach na których miała odbyć się odwołana konsultacja lub usługa. Termin realizacji bezpłatnej konsultacji lub usługi zostanie wyznaczony przez Gabinet w porozumieniu z pacjentem.
 16. W przypadku spóźnienia pacjenta na konsultację więcej jak 15 minut Gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty bądź skrócenia czasu konsultacji;
 17. W przypadku spóźnienia na wizytę umówionego z pacjentem terapeuty wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasu umówionej wizyty najszybciej jak to tylko możliwe lub w przypadku braku zgody pacjenta na przesunięcie czasu wizyty zostanie dokonany zwrot odpowiedniej części opłaty, obliczony według średniej stawki godzinowej. Gabinet może wyznaczyć inny termin wizyty dogodny dla pacjenta w ramach dokonanej przez pacjenta opłaty.
 18. W przypadku jednorazowych konsultacji, niewykupionych w pakiecie, Gabinet nie oferuje opieki mailowo-telefonicznej i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi mailowych lub telefonicznych. Istnieje możliwość dokupienia takiej usługi zgodnie z Cennikiem.
 19. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż terapie naturalne są procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Suplementacja nie jest przeznaczona do dożywotniego stosowania bez kontroli terapeuty. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą terapeuty z ostatniej konsultacji. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu terapii bez wiedzy i kontroli terapeuty;.
 20. W trakcie zabiegu hirudoterapii, larwoterapii czy konsultacji pacjent przebywa bez osób towarzyszących, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież.
 21. Na zabiegi hirudoterapii, larwoterapii, konsultacje osób dorosłych nie są przyjmowani pacjenci z małymi dziećmi;
 22. ZA USZKODZENIA BĄDŹ ZNISZCZENIA DOKONANE PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ RODZICE;
 23. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia bądź zniszczenia w gabinecie;
 24. W gabinecie obowiązuje całkowity zakaz pozywania pokarmów.

§4 Opłaty i reklamacje

 1. Wszystkich pacjentów obowiązuje Cennik umieszczony na stronie Gabinetu www.naturwit.pl. Podane w nim ceny są cenami brutto. Pacjent, który uiścił opłatę za usługę, konsultację lub pakiet usług ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego.
 2. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez pacjenta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, pacjent zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika lub ustaloną indywidualnie w trakcie udzielania informacji wstępnej. Płatność wynagrodzenia odbywa się poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Gabinetu wysłanego mailem albo gotówką w siedzibie Gabinetu.
 3. Podczas wizyty pacjent zobowiązany jest podać dane osobowe umieszczane w Formularzu wywiadu, w szczególności: imię i nazwisko, wiek, płeć, wagę ciała, opis problemu/problemów zdrowotnych, alergie, uczulenia na leki i/lub suplementy, przyjmowane leki i suplementy, przebyte choroby i zabiegi, historię chorób, a także dane kontaktowe, w tym aktualny nr telefonu oraz adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizowanych na rzecz pacjenta usług.
 4. Jeśli Pacjent zdecydował się na usługę on-line zobowiązany jest wówczas dokonać przedpłaty na konto bankowe Gabinetu w wysokości odpowiadającej cenie zakupu dla danej usługi określonej w Cenniku, a następnie dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail;
 5. Opłaty za usługi świadczone przez Gabinet pobierane są z wyprzedzeniem minimum 2 dni przed dniem konsultacji w formie przedpłaty na konto bankowe lub w postaci gotówki. W przypadku przedpłaty na konto wizytę uznaje się za potwierdzoną po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzania transakcji bankowej minimum 2 dni przed dniem konsultacji na maila natur.wit@gmail.com. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty usługę uznaje się za niepotwierdzoną.
 6. Terapeuta nie jest zobowiązywany do podejmowania żadnych działań na rzecz pacjenta przed uiszczeniem przez pacjenta należności w sposób opisany w pkt 4-6. Dokonanie przez pacjenta opłaty, zgodnej z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 7. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę nie później jednak niż na 2 dni robocze przed ustalonym terminem wizyty, z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu bez dodatkowej opłaty.
 8. Pacjent może odstąpić od umowy z Gabinetem do czasu uzyskania/odbycia Konsultacji lub usługi po wcześniejszym poinformowaniu Gabinetu o woli odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Uzyskanie Konsultacji lub skorzystanie z usługi jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Gabinet i realizacją przedmiotu umowy. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia przez Gabinet nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez pacjenta.
 9. Pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci konsultacji e-mail wysyłanych w formie załącznika w formacie PDF, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie;

§5 System Rejestracji Pacjentów i polityka prywatności

 1. Gabinet dokonuje rejestracji każdego pacjenta w Systemie Rejestracji Pacjentów, zwanym w dalszej części Regulaminu „SRP”. Rejestracja jest dobrowolna jednakże odmowa rejestracji pacjenta w SRP jest jednoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i konsultacji oferowanych przez Gabinet. Rejestracja odbywa się w dni robocze, w godzinach od 11.00 do 19:00.
 1. Gabinet prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.
 2. Wszelka Dokumentacja będąca w posiadaniu Gabinetu oraz wszystkie informacje na temat pacjentów wprowadzane są do SRP, pozwalającego na administrowanie danymi osobowymi. Gabinet jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwane dalej „uodo”.
 3. Gabinet zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji Gabinetu ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. W SPR gromadzone są w szczególności takie dokumenty jak:

 

1)    Formularz wywiadu;

 

2) Karta informacyjna pacjenta;

3) Karta rejestracyjna zgłoszenia on-line;

4) Oświadczenia składane przez pacjentów;

5) Inne dokumenty i materiały uzyskane od pacjentów.

 1. Niektóre dane gromadzone i administrowane przez Gabinet mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, w związku z powyższym Gabinet zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.
 2. W SRP gromadzone są informacje podane dobrowolnie przez pacjentów, a dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem przetwarzane są zgodnie z uodo, w szczególności w celu prowadzenia SRP, zawierania i wykonania umów sprzedaży oferowanych usług i towarów, sprawnego funkcjonowania SRP.
 3. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez Gabinet zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez pacjenta oraz osób konsultujących się z Gabinetem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: natur.wit@gmail.com
 4. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się z Gabinetem nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.
 5. Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania SRP lub wykonania umów z pacjentami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną z usunięte z SRP.
 6. Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Gabinetem mogą stanowić zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy i jako taki zostać zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wszystkie dokumenty sporządzane przez pracowników Gabinetu, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności Gabinetu, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane w SRP na potrzeby Gabinetu i pracy z pacjentami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmuje terapeuta;
 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie www.naturwit.pl, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego teksu Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.
 2. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek pacjenta. Pacjent może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.naturwit.pl
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem a pacjentem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem a pacjentem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Gabinetu.
 4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień pacjentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020 roku.

 

Kontakt

E-mail: natur.wit@gmail.com                                    Telefon kontaktowy: +48 519-790-190

 ul.Moniuszki 22 Gabinet 205 II piętro (winda) Bytom